Hitachi

 
 • ▼ 11%
Và nhiều ưu đãi khác
10.650.000 đ 9.500.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-T350EG1D(SLS)
   
 • ▼ 3.800.000đ
79.800.000 đ 76.000.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-M700AGPGV4X (MIR)
   
 • ▼ 3.800.000đ
79.800.000 đ 76.000.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-M700AGPGV4X (DIA)
   
HITACHI R-C6800S
 • ▼ 10%
Và nhiều ưu đãi khác
112.000.000 đ 101.000.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-C6800S (XK)
   
HITACHI R-C6800S
 • ▼ 10%
Và nhiều ưu đãi khác
112.000.000 đ 101.000.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-C6800S (XS)
 
 
HITACHI R-C6800S
 • ▼ 10%
Và nhiều ưu đãi khác
112.000.000 đ 101.000.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-C6800S (XT)
   
 • ▼ 10%
Và nhiều ưu đãi khác
26.700.000 đ 24.000.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-WB545PGV2(GBK)
   
 • ▼ 10%
Và nhiều ưu đãi khác
26.700.000 đ 24.000.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-WB545PGV2(GS)
         
     
 • ▼ 6.100.000đ
122.000.000 đ 115.900.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-C6800S (X)
   
 • ▼ 1.175.000đ
23.500.000 đ 22.325.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-WB475PGV2(GBK)
   
 • ▼ 1.175.000đ
23.500.000 đ 22.325.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-WB475PGV2(GBW)
     
 
 • ▼ 4.300.000đ
71.800.000 đ 67.500.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-M700GPGV2X (MIR)
   
 • ▼ 1.175.000đ
23.500.000 đ 22.325.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-WB475PGV2(GS)
   
 • ▼ 10%
Và nhiều ưu đãi khác
26.700.000 đ 24.000.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-WB545PGV2(GBW)
   
 • ▼ 965.000đ
19.300.000 đ 18.335.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-SG37BPG(GBK)
   
 • ▼ 2.250.000đ
45.000.000 đ 42.750.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-M700PGV2 (GBK)
 
 
 • ▼ 2.612.500đ
52.250.000 đ 49.637.500 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-S700GPGV2 (GS)
   
 • ▼ 2.612.500đ
52.250.000 đ 49.637.500 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-S700GPGV2 (GBK)
   
 • ▼ 2.250.000đ
45.000.000 đ 42.750.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-M700PGV2 (GS)
   
 • ▼ 3.400.000đ
Và nhiều ưu đãi khác
58.400.000 đ 55.000.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-M700GPGV2 (GBK)
   
 • ▼ 3.400.000đ
Và nhiều ưu đãi khác
58.400.000 đ 55.000.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-M700GPGV2 (GS)
 
             
 • ▼ 965.000đ
19.300.000 đ 18.335.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-SG37BPG(GS)
   
 • ▼ 907.500đ
18.150.000 đ 17.242.500 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-SG31BPG(GBK)