header-web-central-ip11-v1x
xuudai-ip-new-web-central
gia-ip-new-web
page-ip11-central-web_03x
page-ip11-central-web_04x
page-ip11-central-web_05
page-ip11-central-web_01
page-ip11-central-web_02

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

* Khách hàng có thể lựa chọn Nhận hàng tại nhà hoặc Nhận hàng tại TTMS Nguyễn Kim khi được nhân viên liên hệ xác nhận thông tin giao hàng.