Đã có xxx khách hàng đặt trước

Họ tên Số điện thoại Email Thời gian đặt