Hàm Sumif Trong Excel Là Gì Và Cách Sử Dụng Đơn Giản Chi Tiết Nhất 2023

3 tuần trước -

Hàm SUMIF là một trong những hàm thông dụng nhất trong Excel và Google Sheet dùng để tính tổng các giá trị dựa trên điều kiện cho trước. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về hàm SUMIF cũng như hướng dẫn sử dụng hàm SUMIF trong Excel một cách dễ dàng nhé!

Định nghĩa hàm sumif 

Hàm SUMIF có thể hiểu như là sự kết hợp của hàm SUM và hàm IF. Thay vì tính tổng một phạm vi nhất định như hàm SUM thì hàm SUMIF là hàm tính tổng các giá trị trong một phạm vi nhưng phải thỏa mãn điều kiện cho trước.

hàm sumif là gì
Hàm Sumif là gì? (Nguồn: Internet)

Xem thêm: 3 Cách Chuyển Chữ Thường Thành Chữ In Hoa Trong Excel, Word

Công thức hàm sumif

Công thức hàm sumif: 

=SUMIF(range; criteria; sum_range)

Trong đó: 

 • Range: Là phạm vi có chứa các ô điều kiện để tính tổng.
 • Criteria: Là điều kiện để xác định được các ô cần tính tổng
 • Sum_range: Vùng chứa dữ liệu cần tính tổng.
Công thức hàm sumif
Công thức hàm sumif (Nguồn: Internet)

Công thức hàm sumifs 

Công thức hàm SUMIFS:

=SUMIFS(sum_range; criteria_range; criteria;…)

Trong đó: 

 • Sum_range: Là phạm vi cần tính tổng bao gồm các số hoặc tên, phạm vi hoặc tham chiếu ô có chứa các số.
 • Criteria_range: Là phạm vi các ô cần được đánh giá bằng điều kiện.
 • Criteria: Là điều kiện để tính tổng trình bày dưới dạng một số, biểu thức hoặc tham chiếu ô.
Công thức hàm sumifs 
Công thức hàm sumifs (Nguồn: Internet)

Ý nghĩa của hàm sumif

Hàm sumif trong excel được dùng để tính tổng các giá trị ở các ô thỏa mãn cùng điều kiện nào đó.

Xem thêm: Bạn Đã Biết Cách Dùng Microsoft Office Cho iPad Chưa?

Cách dùng hàm sumif

Hàm sumif nhỏ hơn, lớn hơn hay bằng

Điều kiện lớn hơn (>)

Công thức: = SUMIF(B3:B10;">5")

Kết quả: Công thức trên sẽ trả về tổng của các giá trị lớn hơn 5 trong ô B3:B10

Dùng hàm Sumif với điều kiện lớn hơn
Dùng hàm Sumif với điều kiện lớn hơn (Nguồn: Internet)

Điều kiện nhỏ hơn (<)

Công thức: =SUMIF(B3:B10;"<11";C3:C10)

Kết quả: Công thức trên sẽ trả về tổng của các giá trị trong ô C3:C10 nếu một giá trị tương ứng trong ô B3:B10 nhỏ hơn 11

Dùng hàm Sumif với điều kiện nhỏ hơn
Dùng hàm Sumif với điều kiện nhỏ hơn (Nguồn: Internet)

Điều kiện bằng (=)

Công thức: =SUMIF(B3:B10; "="&D1) Hay =SUMIF(B3:B10;D1)

Kết quả: Tính tổng các giá trị trong ô B3:B10 bằng với giá trị trong ô D1

Dùng hàm Sumif với điều kiện bằng
Dùng hàm Sumif với điều kiện bằng (Nguồn: Internet)

Điều kiện lớn hơn hoặc bằng (>=)

Công thức: =SUMIF(B3:B10; ">=6")

Kết quả: Công thức tính tổng các giá trị lớn hơn hoặc bằng 6 trong dải ô B3:B10

Dùng hàm Sumif với điều kiện lớn hơn hoặc bằng
Dùng hàm Sumif với điều kiện lớn hơn hoặc bằng (Nguồn: Internet)

Điều kiện nhỏ hơn hoặc bằng (<=)

Công thức: =SUMIF(B3:B10; "<=9")

Kết quả: Tính tổng các giá trị trong ô B3:B10 nếu có một giá trị tương ứng trong cột B nhỏ hơn hoặc bằng 9

Dùng hàm Sumif với điều kiện nhỏ hơn hoặc bằng
Dùng hàm Sumif với điều kiện nhỏ hơn hoặc bằng (Nguồn: Internet)

Xem thêm: Sử dụng Microsoft Office không còn là khó khăn trên điện thoại Android

Hàm sumif với điều kiện thuộc dạng Text

Công thức: =SUMIF(I4:I9;"Dương";H4:H9)
Mô tả: Công thức trên tính tổng giá tiền các ô trong dãy H4:H9 nếu giá trị tương ứng của nó trong I4:I9 có giá trị là “Dương”

Dùng hàm Sumif với điều kiện dạng text
Dùng hàm Sumif với điều kiện dạng text (Nguồn: Internet) 

Xem thêm cách sử dụng các hàm:

Sử dụng hàm sumif với điều kiện không bằng

Công thức: =SUMIF(B3:B10; "<>"&D1; C3:C10)

Kết quả: Công thức trả về tổng các giá trị trong ô C3:C10 nếu giá trị của ô tương ứng trong cột B không bằng giá trị trong ô D1

Dùng hàm Sumif với điều kiện không bằng
Dùng hàm Sumif với điều kiện không bằng (Nguồn: Internet)

Hàm sumif tính tổng theo ngày/tháng/năm trong google sheet

Công thức: =SUMIF(J4:J9;”<=”&DATE(2021;5;15);H4:H9)

Kết quả: Công thức trả về tổng các giá trị trong ô H4:H9 nếu giá trị tương ứng của ô đó trong cột J có giá trị ngày/tháng/năm nhỏ hơn hoặc bằng ngày 15/05/2021.

Dùng hàm sumif tính tổng theo ngày/tháng/năm
Dùng hàm sumif tính tổng theo ngày/tháng/năm (Nguồn: Internet)

Hàm sumif kết hợp vlookup 

Công thức hàm VLOOKUP

= VLOOKUP(khóa_tìm_kiếm; dải_ô; chỉ_mục; được_sắp_xếp)

Trong đó:

 • khóa_tìm_kiếm: Giá trị cần tìm kiếm.
 • dải_ô: Dải ô cần xem xét để tìm kiếm. Cột đầu tiên trong dải_ô này là nơi để dò với khóa_tìm_kiếm.
 • chỉ_mục: Giá trị tìm kiếm được trả về nằm trong cột chỉ_mục. Trong đó, cột đầu tiên trong dải_ô là cột thứ 1.
 • được_sắp_xếp: Có giá trị TRUE hoặc FALSE hoặc không ghi. Nếu điền FALSE, kết quả phù hợp chính xác sẽ được trả về. Nếu không ghi thì hệ thống mặc định là TRUE và kết quả trả về sẽ là kết quả khớp điều kiện gần nhất (nhỏ hơn hoặc bằng khóa tìm kiếm).

Hàm SUMIF kết hợp hàm VLOOKUP

Hàm sumif kết hợp hàm Vlookup
Hàm sumif kết hợp hàm Vlookup (Nguồn: Internet)

Công thức: =SUMIF(D3:D8;VLOOKUP(D12;A12:B15;2;FALSE);C3:C8)

Mô tả: Công thức trên để tính tổng số tiền mà bạn Tú đã sử dụng dựa trên biệt danh Tèo. Hàm VLOOKUP sẽ giúp dò tìm được “Tên thật” của Tèo là Tú dựa vào “Bảng dò biệt danh”. Sau đó hàm SUMIF sẽ tính tổng giá tiền trong dải ô C3:C8 nếu giá trị tương ứng của nó trong ô tại cột D là “Tú”.

Hàm sumif kết hợp Index

Kết hợp hàm sumif với hàm Index
Kết hợp hàm sumif với hàm Index (Nguồn: Internet)

Công thức: =SUMIF(I4:I9;I13;INDEX(F4:J9;;3))

Mô tả: Công thức trên dùng để tính tổng các giá trị tại cột giá trị được trả về từ hàm INDEX nếu giá trị ô tương ứng của nó tại các ô I4:I9 bằng với giá trị ở ô I13. Hàm INDEX ở trên có ý nghĩa là lấy ra cột thứ 3 trong vùng dữ liệu F4:J9.

Ví dụ của hàm sumif

Ví dụ 1: Tính tổng thành tiền của các hóa chất có số lượng > 200.

Bước 1: Tại ô H1 muốn hiển thị kết quả, nhập công thức =SUMIF(D2:D10; ">200"; E2:E10)

Trong đó: 

 • D2:D10: Là dải ô chứa các dữ liệu về Số lượng.
 • ">200": Là điều kiện cần thỏa theo yêu cầu của ví dụ (số lượng > 200).
 • E2:E10: Là dải ô chứa các dữ liệu về Thành Tiền để tính tổng.
Nhập công thức sumif tính tổng vào ô tham chiếu
Nhập công thức sumif tính tổng vào ô tham chiếu (Nguồn: Internet)

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả 
Nhấn Enter để hiển thị kết quả (Nguồn: Internet)

Ví dụ 2: Tính tổng thành tiền của các hóa chất có số lượng nhỏ hơn ô D5

Bước 1: Tại ô H1 muốn hiển thị kết quả, nhập công thức =SUMIF(D2:D10; "<"&D5; E2:E10)

Trong đó: 

 • D2:D10: Là dải ô chứa các dữ liệu về Số lượng.
 • "<"&D5: Là điều kiện cần thỏa theo yêu cầu của đề bài (nhỏ hơn ô D5).
 • E2:E10: Là dải ô chứa các dữ liệu về Thành Tiền để tính tổng.
Nhập công thức sumif vào ô muốn tính tổng
Nhập công thức sumif vào ô muốn tính tổng (Nguồn: Internet)

Bước 2: Nhấn Enter để xem kết quả

Enter để thu được kết quả
Enter để thu được kết quả (Nguồn: Internet)

Ví dụ 3: Tính tổng lương của phòng Hành chính

Bước 1: Tại ô C7 nhập công thức =SUMIF($B$2:$B$6; B2;$C$2:$C$6)

Trong đó: 

 • $B$2:$B$6: Là vùng dữ liệu về tên phòng ban.
 • B2: Là điều kiện cần thỏa theo yêu cầu của ví dụ (phòng Hành chính).
 • $C$2:$C$6: Là vùng dữ liệu về Lương dùng để tính tổng.
Nhập công thức tính tổng lương nhân viên 
Nhập công thức tính tổng lương nhân viên (Nguồn: Internet)

Bước 2: Nhấn phím Enter để xem kết quả

Nhấn Enter để thu kết quả công thức
Nhấn Enter để thu kết quả công thức (Nguồn: Internet)

Lưu ý khi dùng hàm sumif

Một số điều bạn cần lưu ý khí sử dụng hàm sumif đó là: 

 • Khi phần Sum_range bị bỏ trống thì tổng sẽ được tính theo Range.
 • Những điều kiện chứa chữ hoặc các ký hiệu toán học phải được đặt trong dấu ngoặc kép "".
 • Tùy theo phiên bản MS Excel, ký tự ngăn cách các thành phần trong công thức có thể là dấu “,” thay vì “;”
 • Phạm vi xác định dạng số có thể được cung cấp là số sẽ không phải dùng đến dấu ngoặc.
 • Hàm SUMIF sẽ trả về kết quả không chính xác nếu bạn dùng với các chuỗi dài hơn 255 ký tự hoặc với chuỗi #VALUE!.

Một số dòng laptop xịn xò cho dân văn phòng

Cùng tham khảo một số dòng laptop hiệu năng tốt, hoạt động ổn định được dân văn phòng yêu thích nhất tại trung tâm Nguyễn Kim nhé

Laptop Asus

ASUS là một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và đặc biệt nổi tiếng với dòng sản phẩm laptop. Một trong những dòng laptop đáng chú ý của ASUS là các máy tính xách tay ASUS VivoBook và ASUS ZenBook. Laptop ASUS VivoBook thể hiện sự thanh lịch và tính di động, đáp ứng nhu cầu làm việc, giải trí và học tập hàng ngày. Với màn hình sắc nét, hiệu năng mạnh mẽ và thiết kế mỏng nhẹ, dòng máy tính xách tay này được nhiều người dùng yêu thích, đặc biệt là người làm văn phòng.

Laptop Dell

Với sự tập trung vào chất lượng, độ bền và hiệu suất cao, Dell đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của dân văn phòng trên toàn thế giới. Với một danh mục đa dạng, Dell cung cấp các dòng laptop phù hợp với nhu cầu công việc văn phòng. Máy tính Dell mang lại khả năng làm việc mạnh mẽ và linh hoạt. Với bàn phím thoải mái và touchpad chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc soạn thảo văn bản, gửi email và các tác vụ văn phòng hàng ngày. Bên cạnh đó màn hình rộng và công nghệ hiển thị tiên tiến giúp bạn làm việc hiệu quả và tận hưởng giải trí sau giờ làm việc. Ngoài ra, Dell cung cấp các công cụ quản lý và hỗ trợ từ xa để giúp người dùng dễ dàng theo dõi và duy trì hệ thống laptop.

Laptop HP

HP là một trong những thương hiệu laptop uy tín và được công nhận rộng rãi trong lĩnh vực công nghệ thông tin.Với Thiết kế mỏng nhẹ và bền bỉ,  dòng máy này mang đến sự di động và linh hoạt cho dân văn phòng. Thiết kế chắc chắn và độ bền cao làm máy HP có hiệu suất ổn định và đáng tin cậy trong quá trình làm việc hàng ngày. HP cũng đặc biệt quan tâm đến khả năng quản lý và bảo mật trong các dòng sản phẩm của mình. Với công nghệ như HP Sure Start, HP BIOSphere và HP Client Security, HP đảm bảo rằng hệ thống của bạn được bảo vệ khỏi các mối đe dọa mạng và tấn công nguy hiểm. 

Những câu hỏi thường gặp về hàm sumif

Hàm sumif có thể sử dụng kết hợp với những hàm nào?

Hàm SUMIF có thể kết hợp với các hàm như VLOOKUP, HLOOKUP, TODAY, QUERY, LEFT, RIGHT…

Hàm SUMIF và hàm SUMIFS có gì khác nhau?

Nhìn chung, hàm SUMIF và SUMIFS đều là hai hàm dùng để tính tổng có điều kiện. Tuy nhiên, hàm SUMIF dùng để tính tổng chỉ với một điều kiện, còn hàm SUMIFS thi dùng để tính tổng từ hai điều kiện trở lên.

Bài viết trên là những kiến thức hữu ích về hàm SUMIF. Hy vọng thông qua bài viết bạn sẽ có thể ứng dụng hàm SUMIF một cách thành thạo hơn trong công việc. Đừng quên theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm những kiến thức hữu ích khác về Excel nhé!

Nếu bạn muốn được tư vấn thêm về những dòng sản phẩm điện thoại, laptop,... hiện đang có tại Nguyễn Kim, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua những kênh sau đây để được hỗ trợ nhanh nhất:

Hotline: 1800 6800 (miễn phí)

Email: nkare@nguyenkim.com

Chat: Facebook NguyenKim (nguyenkim.com) hoặc Website Nguyenkim.com

Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim trên toàn quốc

Có thể bạn cũng thích