1. Chương Trình Ưu Đãi “Hoàn Tiền 1.000.000VNĐ Khi Mua Sắm Với Thẻ Tín Dụng HSBC Tại Trung Tâm Mua Sắm Sài Gòn - Nguyễn Kim” (“Chương Trình”) được áp dụng cho Chủ Thẻ Tín Dụng chính HSBC Premier MasterCard, Thẻ Tín Dụng Visa Bạch Kim, Thẻ Tín Dụng Visa Vàng hoặc Thẻ Tín Dụng Visa Chuẩn được phát hành bởi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (“HSBC”). Những loại thẻ này sẽ được gọi chung là “Thẻ Tín Dụng HSBC” và chủ thẻ chính sẽ được gọi chung là “Chủ Thẻ Hợp Lệ” .

2. Nội dung chi tiết của Chương Trình:

2.1. Chương Trình có hiệu lực kể từ ngày 06/12/2013 cho đến 24:00 ngày 31/12/2013. Giao dịch thẻ phải được ghi nhận vào hệ thống HSBC trước ngày 10/01/2014 (“Giao Dịch Hợp Lệ”).

2.2. Giao Dịch Hợp Lệ không bao gồm việc kích hoạt thẻ tín dụng, rút tiền mặt hoặc các giao dịch thanh toán phí của HSBC.

2.3. Bất kỳ giao dịch mua sắm nào tại Nguyễn Kim mà bị trả lại hoặc bị hủy sẽ bị loại trừ khỏi tổng giá trị Giao Dịch Hợp Lệ.

2.4. Chủ Thẻ Hợp Lệ sẽ được hoàn lại 1.000.000đ (Một triệu đồng) vào tài khoản thẻ tín dụng chậm nhất vào ngày 28/01/2014 nếu tổng giá trị giao dịch mua sắm tại Nguyễn Kim trong thời gian có hiệu lực của Chương Trình từ 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

2.5. Chương Trình này không được áp dụng cho Thẻ Tín Dụng Thương Mại HSBC.

3. Chủ Thẻ Hợp Lệ sẽ mất quyền nhận khoản tiền hoàn lại được nêu tại Điểm 2.4 nếu Chủ Thẻ Hợp Lệ từ chối, trả lại hoặc khi Chủ Thẻ Hợp Lệ đang hoặc đã đóng tài khoản thẻ tín dụng trước ngày số tiền hoàn lại này được chuyển vào tài khoản thẻ tín dụng của Chủ Thẻ Hợp Lệ.

4. Trong trường hợp có bất kì tranh chấp nào liên quan đến Chương Trình, quyết định của HSBC sẽ là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc đối với Chủ Thẻ Hợp Lệ.