HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG THEO DÕI ĐƠN HÀNG

Bước 1: Nhập mã đơn hàng hoặc địa chỉ email

Bước 2: Xem lại tình trạng đơn hàng của quý khách