Khuyến mãi phụ kiện sự kiện diễn ra 20 năm chỉ có 1 lần tại Nguyễn Kim