Từ 09 – 25/08/2017

Đơn hàng

Từ

Đến dưới

Giảm

                     4,000,000

                6,000,000

                   100,000

                     6,000,000

                8,000,000

                   200,000

                     8,000,000

              10,000,000

                   300,000

                   10,000,000

              12,000,000

                   400,000

                   12,000,000

              14,000,000

                   500,000

                   14,000,000

              16,000,000

                   600,000

                   16,000,000 trở lên

                               -  

                   700,000

Máy giặt

Tủ lạnh

Tivi

Gia dụng