- Chương trình không áp dụng đồng thời cùng chương trình khác