1. Cách thức tham gia chương trình khuyến mại "Đơn hàng chấn động":

- Chương trình diễn ra vào 02 ngày: 06/12/2019 và 20/12/2019

- Nội dung chương trình cụ thể như sau:

      + 1 Khách hàng mua bill thứ 300 cua cua hang tiến hành thanh toán tại quầy thu ngân của Nguyễn Kim trong ngày quy định, sẽ là khách hàng may mắn được giảm giá trực tiếp vào hoá đơn mua sắm đang tiến hành thanh toán.

      + Mức giảm giá sẽ bằng 9/10 tổng hoá đơn, nhưng không vượt quá 18 triệu VNĐ. Khách hàng sẽ thanh toán phần còn lại của hoá đơn.

2. Thời gian, địa điểm và cách xác định trúng thưởng:

- Thời gian: ngày 06/12/2019 hoặc 20/12/2019

- Nguyễn Kim sẽ công bố khách hàng may mắn ngay khi đơn hàng đang thanh toán là đơn hàng thứ 300 của mỗi cửa hàng.

- Khách hàng may mắn sẽ phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, địa chỉ nhà, địa chỉ email) để nhận giải.

3. Thời gian, địa điểm và thủ tục trao giải:

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: ngay trong ngày diễn ra chương trình: 06/12/2019 hoặc 20/12/2019

- Khách hàng trúng thưởng nhận giải trực tiếp tại cửa hàng Nguyễn Kim diễn ra chương trình

- Khách hàng khi nhận thưởng phải xuất trình chứng minh nhân dân và ký biên bản nhận giải.

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: cùng ngày diễn ra chương trình.

- Trường hợp khách hàng từ chối nhận giải, Nguyễn Kim sẽ sử dụng ngân sách khuyến mãi vào một chương trình khuyến mãi khác.