TTMS Nguyễn Kim Tràng Thi

10B – Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Khuyến mãi TTMS Nguyễn Kim Tràng Thi
Điện thoại: (84-4) 39 287 777 Fax : (84-4) 39 243 143
Giới thiệu TTMS Nguyễn Kim Tràng Thi