(Điều Khoản và Điều Kiện này áp dụng cho tất cả Khách Hàng (Chủ Thẻ) tham gia Chương Trình Trả Góp Qua Thẻ Tín Dụng tại Nguyễn Kim)

Trước khi Quý Khách Hàng (Chủ Thẻ) đăng ký tham gia Chương Trình Trả Góp Qua Thẻ Tín Dụng do các Tổ Chức Phát Hành Thẻ tại Việt Nam phát hành để mua sắm tại Nguyễn Kim, xin vui lòng đọc kỹ nội dung của bản điều khoản và điều kiện (“Điều Khoản và Điều Kiện”) được quy định dưới đây. Khi Quý Khách Hàng (Chủ Thẻ) tham gia Chương Trình Trả Góp Qua Thẻ Tín Dụng có nghĩa là Quý Khách Hàng (Chủ Thẻ) đã chấp nhận các Điều Khoản và Điều Kiện được quy định dưới đây và chịu ràng buộc bởi các Điều Khoản và Điều Kiện này.

1. “Chương Trình Trả Góp Qua Thẻ Tín Dụng” và/hoặc “Chương Trình” là chương trình cho phép Chủ Thẻ thực hiện phương thức thanh toán trả góp để chuyển số tiền thanh toán của giao dịch mua hàng hóa/dịch vụ tại Cửa Hàng và/hoặc Website của Nguyễn Kim thành những khoản thanh toán nhỏ hơn với số tiền bằng nhau và được thanh toán theo Kỳ Hạn Trả Góp tương ứng. 2. “Giao Dịch Trả Góp” là giao dịch mua hàng hóa/dịch vụ thực hiện phương thức thanh toán trả góp bằng cách tham gia Chương Trình mà tại đó Khách Hàng (Chủ Thẻ) mua hàng hóa/dịch vụ không cần phải trả toàn bộ số tiền hàng hóa/dịch vụ trong một lần trả mà có thể thanh toán theo Kỳ Hạn Trả Góp tương ứng. 3. “Tổ Chức Phát Hành Thẻ” là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng được thực hiện phát hành thẻ theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm. 4. “Thẻ Tín Dụng” (credit card) là thẻ cho phép Chủ Thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được cấp theo thỏa thuận với Tổ Chức Phát Hành Thẻ. 5. “Chủ Thẻ” là cá nhân được Tổ Chức Phát Hành Thẻ cung cấp Thẻ Tín Dụng để sử dụng, bao gồm chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ. 6. “Phí Chuyển Đổi Trả Góp” là khoản phí Chủ Thẻ phải thanh toán khi tham gia Chương Trình. Tùy thuộc vào từng loại hàng hóa/dịch vụ, Kỳ Hạn Trả Góp mà Chủ Thẻ sẽ phải thanh toán thêm khoản Phí Chuyển Đổi Trả Góp này. 7. “Khách Hàng” là (các) khách hàng của Nguyễn Kim đồng thời là Chủ Thẻ thực hiện mua sắm hàng hóa/dịch vụ và thực hiện giao dịch thanh toán bằng Thẻ Tín Dụng tại Cửa Hàng và/hoặc Website. 8. “Nguyễn Kim” là Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim cùng với các công ty do Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim sở hữu, được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, chuyên vận hành các trung tâm mua sắm dưới thương hiệu “Nguyễn Kim” để kinh doanh các hàng hóa/dịch vụ thuộc lĩnh vực điện tử, điện lạnh, gia dụng, thiết bị công nghệ cao. 9. “Website” là (các) trang mạng trực tuyến được thành lập và điều hành bởi Nguyễn Kim, bao gồm nhưng không giới hạn https://www.nguyenkim.com/. Nguyễn Kim, tùy theo quyết định của mình, có quyền điều chỉnh, thay đổi số lượng/nội dung Website. 10. “Cửa Hàng” là các đơn vị phân phối, cung cấp hàng hóa/dịch vụ được Nguyễn Kim điều hành và quản lý. Danh sách Cửa Hàng được thể hiện tại Website với đường dẫn như sau https://www.nguyenkim.com/cac-trung-tam-mua-sam-nguyen-kim.html. 11. “Cổng Thanh Toán” là cổng thanh toán điện tử chuyên cung ứng hạ tầng kỹ thuật để thực hiện việc kết nối giữa các đơn vị chấp nhận thanh toán và Tổ Chức Phát Hành Thẻ nhằm hỗ trợ Khách Hàng thực hiện thanh toán trong giao dịch thương mại điện tử, thanh toán hóa đơn điện tử và các dịch vụ thanh toán điện tử khác.