Điều Khoản Và Điều Kiện Chương Trình Trả Góp Qua Thẻ Tín Dụng Tại Nguyễn Kim

4 tuần trước -

Trước khi Quý Khách Hàng (Chủ Thẻ) đăng ký tham gia Chương Trình Trả Góp Qua Thẻ Tín Dụng do các Tổ Chức Phát Hành Thẻ tại Việt Nam phát hành để mua sắm tại Nguyễn Kim, xin vui lòng đọc kỹ nội dung của bản điều khoản và điều kiện (“Điều Khoản và Điều Kiện”) được quy định dưới đây. Khi Quý Khách Hàng (Chủ Thẻ) tham gia Chương Trình Trả Góp Qua Thẻ Tín Dụng có nghĩa là Quý Khách Hàng (Chủ Thẻ) đã chấp nhận các Điều Khoản và Điều Kiện được quy định dưới đây và chịu ràng buộc bởi các Điều Khoản và Điều Kiện này.

 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA

  • Chương Trình Trả Góp Qua Thẻ Tín Dụng” và/hoặc “Chương Trình” là chương trình cho phép Chủ Thẻ thực hiện phương thức thanh toán trả góp để chuyển số tiền thanh toán của giao dịch mua hàng hóa/dịch vụ tại Cửa Hàng và/hoặc Website của Nguyễn Kim thành những khoản thanh toán nhỏ hơn với số tiền bằng nhau và được thanh toán theo Kỳ Hạn Trả Góp tương ứng.
  • Giao Dịch Trả Góp” là giao dịch mua hàng hóa/dịch vụ thực hiện phương thức thanh toán trả góp bằng cách tham gia Chương Trình mà tại đó Khách Hàng (Chủ Thẻ) mua hàng hóa/dịch vụ không cần phải trả toàn bộ số tiền hàng hóa/dịch vụ trong một lần trả mà có thể thanh toán theo Kỳ Hạn Trả Góp tương ứng.
  • Tổ Chức Phát Hành Thẻ” là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng được thực hiện phát hành thẻ theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm.
  • Thẻ Tín Dụng” (credit card) là thẻ cho phép Chủ Thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được cấp theo thỏa thuận với Tổ Chức Phát Hành Thẻ.
  • Chủ Thẻ” là cá nhân được Tổ Chức Phát Hành Thẻ cung cấp Thẻ Tín Dụng để sử dụng, bao gồm chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ.
  • Phí Chuyển Đổi Trả Góp” là khoản phí Chủ Thẻ phải thanh toán khi tham gia Chương Trình. Tùy thuộc vào từng loại hàng hóa/dịch vụ, Kỳ Hạn Trả Góp mà Chủ Thẻ sẽ phải thanh toán thêm khoản Phí Chuyển Đổi Trả Góp này.
  • Khách Hàng” là (các) khách hàng của Nguyễn Kim đồng thời là Chủ Thẻ thực hiện mua sắm hàng hóa/dịch vụ và thực hiện giao dịch thanh toán bằng Thẻ Tín Dụng tại Cửa Hàng và/hoặc Website.
  • Nguyễn Kim” là Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim cùng với các công ty do Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim sở hữu, được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, chuyên vận hành các trung tâm mua sắm dưới thương hiệu “Nguyễn Kim” để kinh doanh các hàng hóa/dịch vụ thuộc lĩnh vực điện tử, điện lạnh, gia dụng, thiết bị công nghệ cao.
  • Website” là (các) trang mạng trực tuyến được thành lập và điều hành bởi Nguyễn Kim, bao gồm nhưng không giới hạn https://www.nguyenkim.com/. Nguyễn Kim, tùy theo quyết định của mình, có quyền điều chỉnh, thay đổi số lượng/nội dung Website.
  • Cửa Hàng” là các đơn vị phân phối, cung cấp hàng hóa/dịch vụ được Nguyễn Kim điều hành và quản lý. Danh sách Cửa Hàng được thể hiện tại Website với đường dẫn như sau https://www.nguyenkim.com/cac-trung-tam-mua-sam-nguyen-kim.html.
  • Cổng Thanh Toán” là cổng thanh toán điện tử chuyên cung ứng hạ tầng kỹ thuật để thực hiện việc kết nối giữa các đơn vị chấp nhận thanh toán và Tổ Chức Phát Hành Thẻ nhằm hỗ trợ Khách Hàng thực hiện thanh toán trong giao dịch thương mại điện tử, thanh toán hóa đơn điện tử và các dịch vụ thanh toán điện tử khác.

 

 1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

  • Chương Trình Trả Góp Qua Thẻ Tín Dụng/Chương Trình áp dụng cho Khách Hàng thực hiện giao dịch mua hàng hóa/dịch vụ tại Cửa Hàng hoặc Website của Nguyễn Kim, thanh toán bằng Thẻ Tín Dụng và đăng ký phương thức thanh toán trả góp.
  • Kỳ Hạn Trả Góp: Tùy thuộc vào quy định/chính sách của từng Tổ Chức Phát Hành Thẻ, kỳ hạn trả góp (“Kỳ Hạn Trả Góp”) có thể là ba (03) hoặc sáu (06) hoặc chín (09) hoặc mười hai (12) tháng hoặc một thời hạn khác tùy từng Tổ Chức Phát Hành Thẻ. Theo đó:

STT

Kỳ Hạn Trả Góp (Tháng)

1

Ba (03)

2

Sáu (06)

3

Chín (09)

4

Mười hai (12)

5

Thời hạn khác theo quy định của Tổ Chức Phát Hành Thẻ

 • Lãi suất: Lãi suất áp dụng cho toàn bộ Kỳ Hạn Trả Góp sẽ được thực hiện theo quy định/chính sách của Tổ Chức Phát Hành Thẻ tại thời điểm phát sinh giao dịch của Chủ Thẻ.
 • Giá trị giao dịch tối thiểu: Chương Trình áp dụng cho các giao dịch mua hàng hóa/dịch vụ có tổng giá trị thanh toán (sau khi trừ các khuyến mại được áp dụng tại Nguyễn Kim) từ 3.000.000 đồng trở lên (Bằng chữ: Ba triệu đồng trở lên).
 • Một số lưu ý khi tham gia Chương Trình
  • Khách Hàng (Chủ Thẻ) được tham gia Chương Trình nhiều lần trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được cấp theo thỏa thuận với Tổ Chức Phát Hành Thẻ.
  • Khách Hàng vẫn được hưởng các chương trình ưu đãi (nếu có) của Nguyễn Kim và Tổ Chức Phát Hành Thẻ cho những Giao Dịch Trả Góp (trừ khi có thỏa thuận khác giữa Nguyễn Kim và Tổ Chức Phát Hành Thẻ tùy từng thời điểm).
  • Khách Hàng lưu ý không thực hiện Giao Dịch Trả Góp cận ngày sao kê (khuyến khích thực hiện Giao Dịch Trả Góp trước ngày sao kê của Thẻ Tín Dụng ít nhất năm (05) ngày).
  • Chương Trình áp dụng cho Khách Hàng là Chủ Thẻ Tín Dụng (credit card) cá nhân, không áp dụng cho thẻ ghi nợ (debit card), thẻ doanh nghiệp và thẻ không được phát hành tại Việt Nam.
  • Thẻ Tín Dụng phải đảm bảo còn hiệu lực trong Kỳ Hạn Trả Góp tương ứng (tính theo ngày). Ví dụ: Khách Hàng đăng ký trả góp với Kỳ Hạn Trả Góp sáu (06) tháng vào ngày 01/01/2024 thì ngày hết hạn của Thẻ Tín Dụng phải sau ngày 30/06/2024.
  • Giao dịch có thể bị từ chối chuyển đổi trả góp nếu Tổ Chức Phát Hành Thẻ xác minh được Thẻ Tín Dụng không thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của Khách Hàng, Thẻ Tín Dụng hết hạn, không đủ hạn mức tín dụng, Thẻ Tín Dụng bị lỗi, Chủ Thẻ có nợ quá hạn, thanh toán cận ngày sao kê của Thẻ Tín Dụng, trạng thái Thẻ Tín Dụng không hợp lệ (bị khóa, tạm khóa, hủy…), Thẻ Tín Dụng có chi tiêu vượt hạn mức tín dụng tại thời điểm thực hiện giao dịch.

 

 1. CÁCH THỨC CHUYỂN ĐỔI TRẢ GÓP

  • Khách Hàng có thể đăng ký tham gia Chương Trình (thông qua việc cung cấp đầy đủ thông tin yêu cầu chuyển đổi sang phương thức thanh toán trả góp (chuyển đổi trả góp)) bằng các cách thức sau đây:
   • Đối với các giao dịch trực tiếp tại Cửa Hàng, Khách Hàng thực hiện thông qua (i) đơn yêu cầu bằng giấy, hoặc (ii) xác nhận đăng ký điện tử trên máy POS bán hàng.
   • Đối với các giao dịch trực tuyến tại Website, Khách Hàng đăng ký tham gia Chương Trình bằng cách chọn phương thức thanh toán “Mua Trả Góp”, chọn mục “Qua Thẻ Tín Dụng”, điền các thông tin và nhấn nút “Thanh Toán”. Bằng việc nhấn nút “Thanh Toán”, Khách Hàng cam kết đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này.
  • Sau khi tiếp nhận đăng ký tham gia Chương Trình, Tổ Chức Phát Hành Thẻ sẽ hỗ trợ chuyển đổi trả góp trong thời hạn từ bảy (07) đến mười (10) ngày, hoặc một thời hạn khác tùy theo quy định/chính sách của Tổ Chức Phát Hành Thẻ.
  • Tùy theo quy định/chính sách của Tổ Chức Phát Hành Thẻ, Tổ Chức Phát Hành Thẻ có thể tự chuyển đổi sang Giao Dịch Trả Góp cho Chủ Thẻ. Trong quá trình chuyển đổi này, Tổ Chức Phát Hành Thẻ có thể liên hệ Chủ Thẻ để xác minh thông tin. Do đó, Chủ Thẻ đồng ý phối hợp theo quy định/chính sách của Tổ Chức Phát Hành Thẻ để yêu cầu chuyển đổi trả góp được xử lý theo đúng quy định.
  • Sau khi thực hiện chuyển đổi sang Giao Dịch Trả Góp thành công, Khách Hàng lưu ý cần giữ Thẻ Tín Dụng ở trạng thái “MỞ” để Tổ Chức Phát Hành Thẻ xử lý chuyển đổi trả góp cho giao dịch. Trường hợp sau khi giao dịch thành công nhưng Thẻ Tín Dụng bị khóa có thể làm chậm đi quá trình chuyển đổi trả góp hoặc không thể chuyển đổi trả góp cho giao dịch.
  • Tùy thuộc vào quy định/chính sách của từng Tổ Chức Phát Hành Thẻ, các yêu cầu đăng ký Giao Dịch Trả Góp từ Khách Hàng có thể được Tổ Chức Phát Hành Thẻ tiếp nhận và thực hiện sau khi Khách Hàng đã đồng ý với quy định về xử lý dữ liệu cá nhân do Tổ Chức Phát Hành Thẻ ban hành. Khách Hàng có thể tham khảo nội dung của quy định về xử lý dữ liệu cá nhân này tại các kênh thông tin chính thức của Tổ Chức Phát Hành Thẻ tương ứng. Nguyễn Kim được miễn trừ mọi trách nhiệm trong trường hợp yêu cầu chuyển đổi trả góp của Khách Hàng không được xử lý do Khách Hàng không đáp ứng các quy định/chính sách này của Tổ Chức Phát Hành Thẻ tương ứng.  

 

 1. PHÍ CHUYỂN ĐỔI TRẢ GÓP

  • Công thức tính Phí Chuyển Đổi Trả Góp
   • Phí Chuyển Đổi Trả Góp được tính dựa trên công thức như sau:

Phí Chuyển Đổi Trả Góp

=

Giá trị giao dịch

x

Mức Phí Chuyển Đổi Trả Góp của Kỳ Hạn Trả Góp tương ứng

 • Diễn giải
 • Giá trị giao dịch là tổng giá trị hàng hóa/dịch vụ sau khi trừ đi các khuyến mại được áp dụng tại Nguyễn Kim.
 • Mức Phí Chuyển Đổi Trả Góp áp dụng cho Khách Hàng là Mức Phí Chuyển Đổi Trả Góp của Kỳ Hạn Trả Góp tương ứng đang có hiệu lực tại thời điểm Khách Hàng đăng ký chuyển đổi trả góp thành công. Mức Phí Chuyển Đổi Trả Góp này có thể được thay đổi tùy thuộc vào thỏa thuận giữa Nguyễn Kim và Tổ Chức Phát Hành Thẻ và/hoặc quyết định của Nguyễn Kim tùy từng thời điểm. 
  • Ví dụ về cách tính Phí Chuyển Đổi Trả Góp

Giả sử:

 • Giá trị giao dịch (Tổng giá trị hàng hóa/dịch vụ sau khi trừ đi các khuyến mại) là 3.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba triệu đồng).
 • Mức Phí Chuyển Đổi Trả Góp của Kỳ Hạn Trả Góp sáu (06) tháng là 0,5% (Bằng chữ: Không phẩy năm phần trăm).
 • Phí Chuyển Đổi Trả Góp trong trường hợp này được tính như sau:

STT

(A)

Giá trị giao dịch (Tổng giá trị hàng hóa/dịch vụ sau khi trừ đi các khuyến mại)

(VNĐ)

(B)

Mức Phí Chuyển Đổi Trả Góp của Thời Hạn Trả Góp sáu (06) tháng

(%)

(C)

Phí Chuyển Đổi Trả Góp

(VNĐ)

(D) = (B) x (C)

1

3.000.000

0,5

15.000

 

 • Phí Chuyển Đổi Trả Góp này được Nguyễn Kim thu ngay sau khi Khách Hàng thanh toán giao dịch mua hàng hóa/dịch vụ hoặc được Tổ Chức Phát Hành Thẻ thu một lần duy nhất vào kỳ sao kê đầu tiên.
 • Khi Khách Hàng mua sắm trực tiếp tại Cửa Hàng, nhân viên Nguyễn Kim sẽ tư vấn cho Khách Hàng về Mức Phí Chuyển Đổi Trả Góp và Phí Chuyển Đổi Trả Góp. Khi Khách Hàng mua sắm trực tuyến tại Website, Phí Chuyển Đổi Trả Góp sẽ được thể hiện trong mục “Chênh lệch với mua trả thẳng”.

 

 1. HỦY GIAO DỊCH TRẢ GÓP

  • Trong mọi trường hợp, khi đơn hàng đã được thanh toán và giao dịch đã được Tổ Chức Phát Hành Thẻ tiếp nhận và đã chuyển đổi trả góp thành công sang Giao Dịch Trả Góp thì Khách Hàng không được hoàn tiền Phí Chuyển Đổi Trả Góp.
  • Tùy theo quy định/chính sách của Tổ Chức Phát Hành Thẻ mà Khách Hàng có thể sẽ không được quyền huỷ Giao Dịch Trả Góp sau khi giao dịch đã được chuyển đổi trả góp thành công sang Giao Dịch Trả Góp.
  • Trường hợp Khách Hàng yêu cầu huỷ giao dịch
   • Đối với đơn hàng đã được thanh toán nhưng chưa chuyển đổi trả góp thành công: Nguyễn Kim sẽ hỗ trợ Khách Hàng liên hệ với Cổng Thanh Toán để yêu cầu hủy giao dịch, Khách Hàng có thể được hoàn lại (refund) toàn bộ giá trị giao dịch cùng với khoản Phí Chuyển Đổi Trả Góp đã thanh toán trong vòng bảy (07) đến mười lăm (15) ngày làm việc (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ, tết) và/hoặc một thời hạn khác theo quy định của Tổ Chức Phát Hành Thẻ.
   • Đối với đơn hàng đã được thanh toán và đã chuyển đổi trả góp thành công: Nguyễn Kim chỉ có thể hỗ trợ Khách Hàng liên hệ với Cổng Thanh Toán để xử lý yêu cầu hoàn tiền, không thể hỗ trợ hủy Giao Dịch Trả Góp. Đối với yêu cầu hoàn tiền, Khách Hàng có thể được hoàn lại (refund) toàn bộ giá trị giao dịch đã thanh toán trong vòng bảy (07) đến mười lăm (15) ngày làm việc (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ, tết) và/hoặc một thời hạn khác theo quy định của Tổ Chức Phát Hành Thẻ. Sau khi yêu cầu hoàn tiền được xử lý thành công, giá trị Giao Dịch Trả Góp này trở thành khoản vay trả góp (“Khoản Vay Trả Góp”) và Khách Hàng tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán Khoản Vay Trả Góp với Tổ Chức Phát Hành Thẻ theo Kỳ Hạn Trả Góp đã đăng ký trước đó. Trường hợp Khách Hàng muốn tất toán Khoản Vay Trả Góp này trước khi kết thúc Kỳ Hạn Trả Góp tương ứng, Khách Hàng chủ động liên hệ với Tổ Chức Phát Hành Thẻ để xử lý yêu cầu tất toán Khoản Vay Trả Góp. Việc tất toán Khoản Vay Trả Góp này được thực hiện theo quy định/chính sách của Tổ Chức Phát Hành Thẻ. Trường hợp phát sinh chi phí tất toán đối với việc tất toán Khoản Vay Trả Góp này, Khách Hàng và Tổ Chức Phát Hành Thẻ sẽ tự thỏa thuận với nhau. Nguyễn Kim được miễn trừ khỏi mọi trách nhiệm đối với Khoản Vay Trả Góp này giữa Khách Hàng và Tổ Chức Phát Hành Thẻ.

 

 1. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

Nguyễn Kim sẽ không chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ, sản phẩm thẻ (bao gồm Thẻ Tín Dụng), các loại phí, lãi suất, các quy định/chính sách (bao gồm quy định về xử lý dữ liệu cá nhân) được Tổ Chức Phát Hành Thẻ cung cấp và áp dụng cho Chủ Thẻ tùy từng thời điểm. Nguyễn Kim được miễn trừ khỏi các tranh chấp phát sinh từ và/hoặc liên quan đến các vấn đề này giữa Chủ Thẻ và Tổ Chức Phát Hành Thẻ.

 

 1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  • Chủ Thẻ đồng ý rằng Tổ Chức Phát Hành Thẻ có quyền cập nhật vào bảng sao kê của Chủ Thẻ (i) Khoản trả góp định kỳ, và (ii) Phí Chuyển Đổi Trả Góp (nếu có) của Chương Trình khi Chủ Thẻ đã đăng ký chuyển đổi trả góp với Nguyễn Kim.
  • Nguyễn Kim có quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ yêu cầu tham gia Chương Trình nào từ phía Khách Hàng mà không phải cung cấp lý do.
  • Bất kể các quy định trong bản Điều Khoản và Điều Kiện này, vào bất kỳ thời điểm nào Nguyễn Kim, tùy theo quyết định riêng của mình, sẽ có quyền:
   • Tạm ngừng hoặc chấm dứt Chương Trình; và/hoặc
   • Điều chỉnh nội dung bản Điều Khoản và Điều Kiện này.

Nguyễn Kim sẽ thông báo cho Khách Hàng về những thay đổi này bằng bất kỳ cách thức hoặc phương tiện nào do Nguyễn Kim quyết định. 

 • Khách Hàng theo đây đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang với Nguyễn Kim về việc Nguyễn Kim có quyền cung cấp thông tin của Khách Hàng và thông tin các Giao Dịch Trả Góp của Khách Hàng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, Tổ Chức Phát Hành Thẻ, đối tác cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo cho Khách Hàng.
 • Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản Điều Khoản và Điều Kiện này và các quy định/chính sách về phát hành và sử dụng Thẻ Tín Dụng do Tổ Chức Phát Hành Thẻ ban hành, bản Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng trong phạm vi các Giao Dịch Trả Góp theo Chương Trình này.

Để được tư vấn thêm thông tin về sản phẩm và dịch vụ tại Nguyễn Kim, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các kênh sau đây:

Hotline: 1800 6800 (miễn phí)

Email: nkare@nguyenkim.com

Chat: Facebook NguyenKim (nguyenkim.com) hoặc Website Nguyenkim.com

Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim trên toàn quốc

Có thể bạn cũng thích